adblock statement

Promieniowanie pochodzące od przyspieszanego ładunku


Zmienne pole magnetyczne, promieniowanie elektromagnetyczne, indukcja elektromagnetyczna

Pole elektryczne porusza się z prędkością, którą miała cząstka podczas emisji tego pola.

promieniowanie pochodzące od przyspieszanego ładunku
promieniowanie pochodzące od przyspieszanego ładunku

Pole elektryczne ładunku, który się zatrzymuje

Załóżmy, że ładunek q poruszał się ze stałą prędkością v0 w kierunku x przez dłuższy czas. Nagle zatrzymuje się po krótkim okresie stałego hamowania. Pole elektryczne ładunku rozchodzi się radialnie na zewnątrz i porusza się z prędkością, którą miał ładunek podczas emisji tego pola.

Wykres zależności prędkości od czasu

Wykres zależności prędkości od czasu.

Pole elektryczne

Zakładając, że v0 << c możemy zaniedbać relatywistyczną kompresję linii pola. Czas t=0 to była chwila, gdy rozpoczęło się hamowanie, a położenie x=0 to położenie cząstki w tamtej chwili. Cząstka przemieściła się trochę dalej przed zatrzymaniem, Δx=1/2*v0Δt1. Ten dystans jest bardzo mały w porównaniu z innymi odległościami na rysunku.

Teraz przyjrzyjmy się polu elektrycznemu w chwili t=Δt2>>Δt1. Pole elektryczne osiąga dystans R=cΔt2. Zatem, pole w obszarze I musi być polem ładunku, który się poruszał i nadal się porusza ze stałą prędkością v0. Wydaje się, że to pole pochodzi z punktu x=v0Δt2 na osi x. To jest tam, gdzie cząstka byłaby teraz, gdyby się nie zatrzymała. Z drugiej strony, pole w odległości mniejszej niż c(Δt2-Δt1), w obszarze II musi być polem cząstki w spoczynku blisko pozycji x=0 (dokładnie w x=1/2*v0Δt1).

promieniowanie pochodzące od przyspieszanego ładunku

Jakie musi być pole w obszarze przejściowym, sferycznej powłoce o grubości cΔt1 pomiędzy obszarem I i obszarem II? Odcinek linii pola AB leży na stożku w okół osi x, który zawiera pewną ilość strumienia pochodzącego od ładunku q. Ze względu na prawo Gaussa, jeżeli CD tworzy ten sam kąt θ z osią, stożek, na którym on leży zawiera taką samą ilość strumienia. (Ze względu na to, że v0 << c, możemy zaniedbać relatywistyczną kompresję linii pola.) Dlatego AB i CD muszą być częściami tej samej linii pola, połączonej przez odcinek BC. Odcinek linii BC pokazuje nam kierunek pola E wewnątrz powłoki. To pole E wewnątrz powłoki ma zarówno składową radialną Er, jak i składową poprzeczną Eθ. Z geometrii rysunku ich stosunek jest łatwo znaleźć.

równanie (1)

Ze względu na prawo Gaussa, Er musi mieć taką samą wartość wewnątrz grubości powłoki, jaką ma w obszarze II blisko B. Dlatego Er=q/4πε0R2=q/4πε0c2Δt22, i stosując to w Równaniu. 1 otrzymujemy
równanie (2)
I v0/Δt1 = a, wartość (negatywnego) przyspieszenia, a cΔt2= R, więc nasz rezultat może być zapisany w postaci
równanie (3)
Objawił się tutaj niezwykły fakt: Eθ jest proporcjoalne do 1/R, nie do 1/R2! W miarę upływu czasu i wraz ze wzrostem R poprzeczne pole Eθ ostatecznie stanie się dużo silniejsze niż Er. Towarzyszyć temu poprzecznemu polu elektrycznemu (,które jest prostopadłe do R) będzie pole magnetyczne o równej sile poprzecznej do zarówno R, jak i E. To jest ogólna własność fali elektromagnetycznej.

Teraz obliczamy energię zgromadzoną w poprzecznym polu elektrycznym powyżej, w całej sferycznej powłoce. Gęstość energii równa się

równanie (4)

Objętość powłoki równa się 4πR2cΔt1, a średnia wartość sin2θ po powierzchni kuli równa się 2/3. Całkowita energia poprzecznego pola elektrycznego równa się zatem
równanie (5)
Do tego musimy dodać równą ilość dla energii zgromadzonej w poprzecznym polu magnetycznym:
Całkowita energia w poprzecznym polu elektromagnetycznym równa się
równanie (6)
Promień R zniósł się. Ta ilość energii poprostu rozchodzi się na zewnątrz, niesłabnąca, z prędkością c od strony hamowania. Ze względu na to, że Δt1 jest czasem hamowania i jest także czasem impulsu elektromagnetycznego, który mierzy odległy obserwator, możemy powiedzieć, że moc promieniowana podczas procesu przyspieszania równała się
równanie (7)
Jako, że jest to kwadrat chwilowego przyspieszenia, które pojawia się w Równaniu 7, nie ma znaczenia czy a jest dodatnie czy ujemne. Oczywiście nie powinno, dla zatrzymywania w jednym układzie inercjalnym może być startowaniem w innym. Mówiąc o róznych układach, Prad samo okazuje się być niezmiennicze względem transformacji Lorentza, co jest czasem bardzo przydatne. To dlatego, że Prad to energia/czas, a energia trasformuje się tak jak czas, zawsze będąc czwartą składową czterowektora. Mamy tutaj bardziej ogólny rezultat niż mogliśmy się spodziewać. Równanie 7 prawidłowo daje chwilową ilość promieniowania energii przez naładowaną cząstkę poruszającą się ze zmiennym przyspieszeniem-na przykład, cząstkę poruszającą się ruchem harmonicznym prostym. Odnosi się to do szerokiej gamy systemów promieniujących od anten radiowych do atomów i jąder.

promieniowanie, pochodzące, przyspieszanego, ładunku, indukcja, elektromagnetyczna, elektromagnetyczne, fala, fale, fizyka, nauka,

Radiating Charge simulation - PhET INTERACTIVE SIMULATIONS

Purcell appendix B in the CGS system
powrót do góry
adblock statement